Olav Tryggvason (11/2010)

Olav Tryggvason
HOVEDDATA
Lengde o.a. 49,60 m
Bredde 10,30 m
Dybde til h.dk. 4,90 m
Deplasement 791 t
Cargo dekksareal 120 m3
Brennolje 117 t
Ferskvann 50 m3
Slepekapasitet 32 t bp
26. juli tok Remøy Management leveranse av «Olav Tryggvason» fra Gryfia Shipyard i Polen. Fartøyet er tegnet av Skipsteknisk og er type ST-610 L. Dette er verftets byggenummer 302/1. Dette er det første av totalt to fartøy som skal bygges i Polen.

SJØFORSVARET I første omgang ble fartøyet stasjonert ved havneanlegget til Haakonsvern i Bergen der FLO vil ha ansvaret for å installere militær kommando, kontroll og informasjonssystemer om bord. Heimevernet skal lease to fartøy i Reine-klassen. Disse vil være med å styrke Heimevernets operative kapasitet i kystsonen, og gi Heimevernet ytterligere muligheter til å integrere de ulike delene av strukturen i felles oppdragsløsning. – En ikke så rent liten bonus er den operative kapasiteten disse fartøyene utgjør, sammen med våre mindre og hurtige flerbruksfartøyet, sier sjefen for SHV-kommandoen, kommandørkaptein Rune Furevik.

KLASSEROM Heimevernets nye Reine-klasse skal fungere som flytende klasserom langs kysten med instruktører, materiell og to flerbruksfartøy på hekken. Dermed slipper de kostbare kaianlegg og lagre. Fartøyets besetning og støttepersonell vil kunne gjennomføre allsidig undervisning, kurs og øvelser for mannskaper langs hele kysten. Mobil kompetanse, forlegning, forpleining og materiell vil dermed på sikt bidra til et betydelig innsparingspotensial og frigjøre midler til økt styrkeproduksjon, står det i presentasjonen av skipet.

BEST I KYSTSONEN Ved å knytte sjø-, land, og luftheimevernet tettere sammen skal Heimevernet bli best på å operere i kystsonen, Reine-klassen skal også fungere som en mobil plattform for kommando og ledelse av operasjoner. – Disse nye fartøyene gir Heimevernet en ny dimensjon i integrerte operasjoner med sjø og land kapasiteter. – Dette er et stort løft for hele Heimevernet, sier Generalinspektør for Heimevernet, Kristin Lund. En av fartøyenes primæroppgaver er undervisning og støtte ved treninger ute i områdestrukturen. Men GIHV er åpen for å bruke ledig kapasitet til å støtte både Sjøforsvaret og sivile beredskapsinstanser. – Jeg har fulgt moderniseringen av SHV tett, både utviklingen mot moderne fartøy, og integreringen med resten av Forsvaret. Jeg er ikke i tvil om at dette er rett vei å gå, uttalte Generalinspektøren for Sjøforsvaret, admiral Haakon Bruun-Hanssen under kommandoheisen.

SAMARBEID Sjøheimevernet tar ikke mål av seg til å overta oppgavene til Marinen eller Kystvakten. SHV vil komme som et tillegg i kystsonen. – Vi skal bli «Norgesmester» innen en viktig nisje som går under betegnelsen «Taktisk Mobilt Samvirke», smiler Furevik. TMSK er et begrep og et taktisk konsept som i første rekke skal bidra til at land-, luft og sjøheimevernet sammen skal kunne ivareta territorielt ansvar og oppgaver i kystsonen ved episode, krisehåndtering og krig. - Alle vi som jobber med sikkerhet på havet bør få øynene opp for SHV. Dere må brukes sammen med de kampfartøy vi har til sjøs, sier sjefen for Kystekadren, flaggkommandør Håkon Tronstad. – Jeg ønsker nå å se dere i aksjon under øvelser og oppdragsløsning i samarbeid med Sjøforsvaret.
KONTRAKT Heimevernet skal ikke ha noe eierskap til fartøyet, men inngår en leiekontrakt på 15 år med Remøy Management og Remøy Shipping som kontraherte skipene. – Det er ikke mulig å få noe bedre enn dette akkurat nå. Om noe mot formodning skulle svikte, er det alltids et alternativ, sa adm. dir. i Remøy Management, Ståle Remøy da skipet kom til Bergen.

TILGJENGELIG Fartøyet skal være tilgjengelig for å understøtte andre forsvarsgrener gjennom godt samarbeid og koordinering. De nye fartøyene skal være en tilgjengelig ressurs for alle forsvarsgreners behov. Spesielt rettes dette fokuset mot Sjøforsvaret som en tilgjengelig ressurs i deres naturlige domene. Tilgjengelighet som kommandoplattform, oppøvingsstøtte, logistikkstøtte og utdanningsplattform trekkes særlig fram i denne sammenhengen.

FOR ALLE Heimevernet er tradisjonelt bundet mot samarbeid og støtte til sivile myndigheter og viktige samfunnsfunksjoner. – Det å tilføre Heimevernet en mobil plattform med profesjonell kompetanse i kystsonen vil øke relevansen ved å være synlig og tilgjengelig der hvor behovene måtte oppstå. Nettverksbygging og opplysning vil være sentralt og gjennomførbart i denne prosessen, står det i skrivet fra Sjøheimevernskommandoen.

REINE-KLASSEN Den nye Reine-klassen er bygget på Nornen-klassen og vil blant annet ha stor lasteromskapasitet og stor forlegnings- og forpleiingskapasitet. Fartøyene kan frakte konteinere som følger ulike Heimevernskapasiteter og kan frakte to mindre flerbruksfartøy på hekken.

SHETLAND-KLASSEN De nye flerbruksfartøyene som får betegnelsen Shetland-klassen er også på vei inn i rekkene av fartøy. Fartøyene vil drive med overvåkning, kontroll, sikre nøkkelpunkt, forflytte og landsette kystmeldeposter, samt være plattform for bording og dykkeoperasjoner. Shetland-klassen kommer i tillegg til dagens Gyda- og Hårek-klasse. Totalt skal Sjøheimevernet ha tolv flerbruksfartøy i operativ drift. Fire av fartøyene vil bli dedikert til hver av Reine-klassen, og de åtte øvrige vil bli lokalisert på forskjellige deler av norskekysten.

MASKINERI «Olav Tryggvason» har i alt fire hovedmotorer som yter 2900 kW tilsammen. Skipet har to Cummins KTA38 motorer, en 7CTA-8.3D(M) og en KTA19. For framdrift har fartøyet to Schottel STP 1010 azimuth thrustere. Dette gir en toppfart på 16 knop. For manøvrering har de valgt en sidepropell av Schottel fabrikat, type STT 1 på 300 kW.

DIVERSE «Olav Tryggvason» har en lettbåt type Springer FRDC, som gjør 30 knop. For bestykning er det montert to Protector 12,7mm håndvåpen. Skipet har lugarkapasitet for 20+18 (banjer, hvor tre er militære offiserer, seks vernepliktige og fem sivile. Komplett innredning er levert av Maritime Montering og møblene kommer fra Maritime Møbler i samarbeid med Maritime Poland. I byssen er det utstyr fra Beha Hedo.