Statsbudsjett med blandet mottakelse

Publisert: 08.10.2018 kl. 13.14
Finansminister SIv Jensen har lagt frem forslaget til statsbudsjett for 2019. Foto: FInansdepartementet.
Finansminister SIv Jensen har lagt frem forslaget til statsbudsjett for 2019. Foto: FInansdepartementet.
Naturlig nok er reaksjonene etter at finansminister Siv Jensen gikk på talerstolen for å legge fra Regjeringens forslag til statsbudsjett blandet. Og med tanke på de siste ukers begivenheter knyttet til KrF og regjeringsspørsmålet er et av spørsmålene som stilles i den politiske debatten om budsjettet i det hele tatt vil bli vedtatt – til tross for at både finansminister og statsminister er klar på at man i stor grad har forsøkt å ta hensyn nettopp for å få med KrF videre.

De første reaksjonene fra KrF skulle i så måte ikke være veldig oppmuntrende for den sittende regjeringen, så det som først og fremst er klart, er at det nok vil bli kraftige tautrekningen i tiden frem til Stortinget skal stemmer over budsjettet. Hvis ikke noen av partene kaster kortene før det.

De politiske sidene og kontroversene skal få ligge i denne sammenhengen. Men alle statsbudsjett for innvirkning på en mengde enkeltområder, og her hav i plukket ut noen få av de områdene innen det maritime som blir påvirket.

TILSKUDDSORDNINGEN FORTSETTER Det er viktig å sikre at vi fortsatt har norske sjøfolk, også siden praktisk kunnskap fra sjøen har mye å si for vår evne til å konkurrere i verdenstoppen, og også fordi den landbaserte delen av næringen trenger folk med slik kunnskap.   I 2017 jobbet nesten 20.000 norske sjøfolk på norske skip.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal sikre norsk maritim kompetanse, den skal sikre rekruttering av norske sjøfolk, og den skal gi konkurransedyktige vilkår for rederier med skip under norsk flagg. Ordningen innebærer at rederiene kan søke om tilskudd for mannskapet om bord på sine skip med norske flagg. Siden 2013 har overslagsbevilgningen i ordningen økt med om lag 430 millioner kroner, og i 2019 foreslår regjeringen å bevilge 2,05 milliarder kroner til sysselsetting av sjøfolk.

INGEN TING STAD SKIPSTUNNEL Mange venter på realiseringen av Stad skipstunnel, og da vil nok budsjettforslaget være en skuffelse. I 2017 ferdigstilte Kystverket et forprosjekt for skipstunnelen men siden det er det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Denne var ferdig i mai 2018 og viste at forventet kostnad er økt til 3,7 mrd. kr og forventet nytte redusert til 3,1 mrd. kr.  Regjeringen skriver at man vil komme tilbake til Stortinget med denne saken.

GRØNN SKIPSFART Regjeringen legger vekt på at miljøvennlig skipsfart skal være et prioritert innsatsområde både i klimapolitikken og i regjeringens maritime strategi. I dette arbeidet vil bruk av mer klima- og miljøvennlig drivstoff for å redusere utslipp fra skipsfarten.

Norge er i dag ledende i utvikling i bruk av både gassdrevne og batteridrevne ferje, og dette er et fortrinn som skal utnyttes og utvikles videre. I den maritime strategien er det identifisert flere grep for å redusere slike utslipp.  Både myndighetene og næringen selv må investere for å oppnå dette, derfor legges det opp til en styrking av Sjøfartsdirektoratets kompetanse på nye klima- og miljøvennlige løsninger for skipsfarten. Målet er en effektiv prosess for myndighetsbehandling av skip som blir bygd med med ny klima- og miljøvennlig teknologi. Sjøfartsdirektoratet skal også øke oppmerksomheten på tiltak mot marin forsøpling fra internasjonal og nasjonal skipsfart.

SATSING PÅ HAVNER 50 millioner kroner er foreslått satt av til en tilskuddsordning for effektivisering og miljøtiltak i havner. Mer effektive havner skal bidra til at flere transportører velger å frakte gods sjøveien framfor på veiene, slik at transporten dermed blir mer miljøvennlig. Ordningen etableres som en midlertidig forsøksordning over tre år.

FORLENGER FOR HURTIGRUTEN Staten har bestemt seg for å forlenge avtalen med Hurtigruten om drift av strekningen Bergen – Kirkenes med ett år, slik at det nye regiment der Hurtigruten og Havila deler på kystrutetjenestene trer i kraft fra 1. januar 2021. Staten gir tilskudd for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Gjeldende avtale med Hurtigruten AS gjelder for perioden 2012-2019. Det bevilges 725,1 millioner kroner til drift av kystruten i 2019.  

HAVETS HELSE Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner i 2019 til havets helse. Satsingen skal gi mer kunnskap om havet raskere enn før, gjennom nye metoder for prøvetaking og digitalisering av analyser.

Satsingen skal gi raskere og bedre informasjon om endringer i det marine miljøet som følge av forurensning og annen påvirkning, med vekt på kystmiljøet, smitte og smitterisiko knyttet til havbruk, samspillet mellom bestandene i havet som grunnlag for flerbestandsforvalting og effekten av nano- og mikroplast på marine ressurser.
Satsingen innebærer en styrking av Havforskningsinstituttet, Norges forskningsråd og Veterinærinstituttet på disse områdene.

FORURENSING FRA UBÅT Regjeringen foreslår en bevilgning på 30 millioner til oppstart av arbeidet med å etablere en tildekking av U-864 og forurenset havbunn med sikte på ferdigstillelse sommeren 2020. Målet med miljøtiltak for U-864 er å hindre fremtidig kvikksølvforurensning fra last og allerede forurensede sedimenter. Samtidig må selve gjennomføringen av tiltaket medføre minst mulig risiko for ytterligere forurensing i området rundt vraket. Av tiltakene som er vurdert har tildekking lavest miljørisiko under gjennomføring av tiltaket, samtidig som det effektivt vil hindre fremtidig kvikksølvforurensning.
 

 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen