Fiskerne bekymret for havvindforslaget

Publisert: 26.04.2023 kl. 08.33
Kartillustrasjon (innfeldt) fra NVE som viser deres foreslåtte områder. Foto: Jan-Erik Indrestrand, Fiskarlaget
Kartillustrasjon (innfeldt) fra NVE som viser deres foreslåtte områder. Foto: Jan-Erik Indrestrand, Fiskarlaget
Både Norges Fiskarlag og Fiskebåt reagerer negativt på deler av forslaget om å åpne nye områder for havvind. Lederen i Fiskarlaget, Kåre Heggebø sier at man rykter at de negative konsekvensene kan bli store. Fiskebåt er overrasket over hvor store områder som er avsatt til havvind i NVE sin rapport, og adm.dir. Audun Maråk sier man nå måta en grundig gjennomgang av de foreslåtte områdene, sier adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt.

NVE gar levert sin rapport til Olje- og energidepartementet hvor de har identifisert areal til havs tilsvarende mer enn 30 GW havvindproduksjon. Til sammen er det foreslått 20 områder fordelt langs hele kysten med et samlet areal på 54.000 kvadratkilometer. 

INTERESSEKONFLIKTER
– NVE påpeker at det vil være områder med interessekonflikter. Foreløpig er det for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette kan få for fiskerinæringen, sier Maråk.
Fiskebåt vil nå gå grundig gjennom rapporten for å vurdere områdene som er foreslått med fokus på hvordan fiskeriinteressene er vektlagt. For Fiskebåt har det hele tiden vært viktig å hente inn ny kunnskap, og at forskning må prioriteres. 

– Ved framtidige utbygginger er det viktig at det blir tatt hensyn til bærekraftig forvaltning av ressursene, og at vandring, gyting og reproduksjon ikke rammes, sier Maråk.
Maråk minner regjeringen på at fiskerne ikke skal fortrenges fra sine fiskeområder.

BEDRE IVARETATT 
– Vi skal selvsagt sette oss nøye inn i de foreslåtte områdene, men vi ser allerede nå at enkelte av områdene vil være konfliktfylte. Samtidig ser vi at både fiskerihensyn og biologiske hensyn har blitt bedre ivaretatt i dette arbeidet, enn i den tidligere strategiske konsekvensutredningen for havvind fra 2012, sier Heggebø.

Under presentasjonen av de nye områdene understreket olje- og energiministeren at sameksistens og gode prosesser er svært viktig for utbygging av vindkraft til havs.

– Vi er fornøyde med de klare politiske lovnadene om at det ikke skal bygges ut vindkraft til havs i viktige fiske- og gyteområder. Dette prinsippet, som bidrar til å sikre god dialog og sameksistens mellom havnæringene, støttes også av sentrale vindkraftorganisasjoner og seriøse vindkraftselskap. Dette må fortsatt ligge til grunn, sier Heggebø
.
HENSYN TIL FISKERIINTERESSENE
Både statsminister Jonas Gahr Støre og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, har ved flere anledninger slått fast at det skal tas hensyn til fiskeriinteressene ved utbygginger, og at fiskerne ikke skal fortrenges fra sine områder. Vi registrerer imidlertid at Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet ikke har fått medhold i å hindre utbygging i området Sønnavind i Skagerak. Vi merker oss også at Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, har økt både i areal og kapasitetsutvidelse. Skal vi lykkes med å få til en fredelig sameksistens med hensyn til bærekraftig forvalting av ressursene, ivaretakelse av de tradisjonelle fiskeriene, så må resultatet av denne prosessen være i tråd med regjeringens lovnader om å ikke svekke 
fiskeriressursene eller føre til at fiskerne må oppgi viktige fiskefelt, sier Maråk. 

– TYDELIG, IKKE MOTSTANDER
– Fiskerinæringen har lagt ned et stort arbeid i dialogen med vindkraftnæringa. Vi har møtt svært mange av aktørene i bransjen og deltatt i en rekke møter og debatter om havvind. Vi er ikke prinsipielle motstandere av nye næringer og aktivitet på havet, og vi skal være en tydelig og konstruktiv part. Våre grunnleggende krav er imidlertid ikke til å misforstå: Utbygging av vindkraftverk til havs må ikke gå på bekostning av fiskeriene eller havmiljøet, og vi må ha kunnskap om konsekvensene både på kort og lang sikt, sier Kåre Heggebø.

Lederen i Fiskarlaget understreker at regjeringen har vært svært tydelig på at det skal tas hensyn til både fiskeri og biologi, og at ny aktivitet ikke skal gå på bekostning av bærekraftig høsting av sjømat.

FISKE ER BÆREBJELKE
Fiskeri er en tradisjonsrik, viktig og lønnsom næring i Norge. Norske fiskere høster om lag 2,5 millioner tonn klimavennlig sjømat per år, noe som i tilsvarer opp mot 25 millioner middagsmåltider. Hver eneste dag.

– Våre fiskerier, og vår fiskeriforvaltning, er også i front når det gjelder bærekraft. Det bør derfor være åpenbart for alle at det verken vil være miljøriktig, klimavennlig eller samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut vindkraftverk til havs der hvor dette vil være til hinder for klimavennlig og lønnsom høsting av sunn sjømat, slår Heggebø fast.

MÅ FÅ KUNNSKAP
– Det som er forslått i dag vil i realiteten kunne bli et av de største naturinngrepene i Norge noensinne. Samtidig er det fortsatt svært store kunnskapsmangler om effekter på fiskeri, gyteområder, vandringer for arter som sild, lodde og torsk og havmiljøet ellers. Vi må derfor gå svært grundig inn i NVEs arbeid i tida som kommer. Inntil vi har etablert tilfredsstillende kunnskap forutsetter vi at det legges til grunn en føre var holdning, sier Heggebø på Fiskarlagets nettsider. 

– Vi må vite mer om hvordan fisk, fugl og andre organismer i havet reagerer på stadig nye menneskelige inngrep. Samtidig må vi tilrettelegge for en god sameksistens mellom havnæringene. Ett grep er selvfølgelig å utnytte områder som i dag har lite fiskeriaktivitet, men også dette en fremtidig risiko, fordi endringer i havtemperatur og påvirkning fra oss mennesker kan bidra til at fisken finner nye gyte- og vandringsområder, påpeker Kåre Heggebø.

MÅ BYGGE – PÅ TILLIT
Norges Fiskarlag forutsetter at regjeringen vil sikre at nye områder for vindkraft til havs vil bli vurdert, åpnet og lyst ut etter gjeldende regelverk og prinsipper for god sameksistens. 
Han mener det uansett er viktig å opprettholde en tett dialog mellom fiskerinæringa, vindkraftnæringa og myndighetene.
– Ikke minst gjelder det hensynet til sikkerhet og beredskap, arealeffektivitet i åpnede områder og klare føringer for opprydding etter avsluttet drift, sier han – og legger til at utvikling av samfunnet må bygge på samarbeid og tillit.

– Forutsigbarhet og langsiktig mulighet til planlegging av aktivitet er et grunnprinsipp for fiskeriene. Vi er avhengige av å planlegge med en tillit i bunnen når det pågår politiske prosesser. Ellers blir det bare ord, sier Heggebø.

SYSTEM MÅ PÅ PLASS
Norges Fiskarlag oppfordrer også til at det snarest må etableres et felles system for sikkerhet, overvåking, beredskap og håndtering av eventuelle ulykkeshendelser knyttet til vindkraftverk til havs. 

– Vi forutsetter at havvind utvikles og utbygges uten å gjenta feil og mangler fra oljeboomen. Med det mener vi for eksempel at det alt nå bør settes krav til hva som skjer når havvindturbinene skal plukkes ned etter endt livsløp, sier lederen i Norges Fiskarlag.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler