Frå bom til moglegheitsrom

Publisert: 30.08.2023 kl. 12.58
Verdsleiande selskap i marin og maritim næring og små og store aktørar i reiselivet er samstemte om verdien av Stad skipstunnel. Illustrasjon: Multiconsult / Link Arkitekter
Verdsleiande selskap i marin og maritim næring og små og store aktørar i reiselivet er samstemte om verdien av Stad skipstunnel. Illustrasjon: Multiconsult / Link Arkitekter
Styringsgruppa for forprosjektet «Ringverknader knytt til Stad skipstunnel» har no ferdigstilt forprosjektrapporten, går det fram av ei pressemelding. Der heiter det også at rapporten no er send til Kystdirektoratet, som vil kome med i nyhetsbrevet derfrå.

Ordførarane Gunnar Silden, Ola Teigen og Lena Landsverk Sande  er takksame for den grundige jobben vekstselskapa i Vanylven, Kinn og Stad har gjort.

–  Vi vonar rapporten vert aktivt nytta av næringslivet langs kysten, og at ein søkjer gode samarbeid for å lykkast med lokal vekst som konsekvens av bygginga av skipstunnelen, skriv Sande som er ordførar i Vanylven. 

Forprosjektet har gjennom analyse, arbeidssamlingar, spørjeundersøking til over 300 aktørar langs kysten samt djupneintervju med sentrale aktørar langs Norskekysten, sett på kva verdiskaping Norge vil få ved realisering av Stad skipstunnel. Forprosjektrapporten dekkjer aktørar innafor marin og maritim næring, leverandørindustrien, reiselivsnæringa m.fl. 

STOR OPTIMISME 
Stad skipstunnel har skapt stor optimisme i næringslivet. 8 av 10 selskap og næringsdrivande svarar at dei forventar at næringslivet får ein real oppsving når Stad skipstunnel kjem på plass.
 
Dei forventar auka omsetjing, fleire arbeidsplassar, auka innovasjon, høgare eksport og meir samarbeid langs kysten. Dette er bl.a globale maritime og marine næringar md lokalt eigarskap mellom Ålesund og Florø som i 2022 omsette for over 85 mrd. kr.  

Næringslivet ventar seg vekst når Stads skipstunnel gjer regionen til eit knutepunkt langs kysten. 

Verdsleiande selskap i marin og maritim næring og små og store aktørar i reiselivet er samstemte, Stadlandet går frå å vere ein bom til å opne eit nytt moglegheitsrom. Det blir ein heilårsopen motorveg mellom hamnene på Vestlandet, og ut til dei europeiske marknadane. Sjøvegen er open når landevegen er stengt av flaum, ras og ekstremvêr som følgje av klimaendringar. Difor er Stad skipstunnel viktigare enn nokon gong tidlegare.

– Alt skal til Europa. Det kan etablerast sentrale hubar for kontinentale ruter for pelagiske produkt i vestlands-aksen når Stad skipstunnel kjem på plass. Det er lagt for lite vekt på å drøfte desse moglegheitsromma, som kan ligge i godshandteringa totalt sett, og spesielt innanfor dei store voluma i den marine næringa, peikar Påpeiker Stein Kvalsund i -Hub for Ocean på.
 
– For oss handlar skipstunnelen om å ha god flyt og korleis vi skal halde oppe den verdiskapinga som skjer her med oss og sørover.  understrekar Jan Thormodsæter, Maritim Forening for Søre Sunnmøre
 
KONKURRANSEFORTRINN
Regionen har verdsleiande verksemder innan marin og maritim næring, som har lukkast trass tidkrevjande reisevegar og utfordrande logistikk. Når Stad skipstunnelen opnar vil det akselerere utviklinga og lette samhandlinga langs kysten. Hurtigbåtsamband mellom Ålesund og Bergen vil bøte på utfordringane med smale og dårlege vegar og mangelfullt fly- og busstilbod.
 
Vedtaket om bygging har allereie satt fart på samarbeidet i næringslivet, heiter det i pressemdlinga.

– Vi er godt i gang med arbeidet med ei superklynge innanfor industri. Det blir enda viktigare for oss å ha god kontakt med Bergen, Florø, Måløy. Vi er nøydd å kunne samarbeide, spesielt med det som går på fagklynger maritimt og marint,  seier Jan Thormodssæter i Mafoss
 
Ein heilårsopen sjøveg opnar for at området mellom Florø og Ålesund blir ein bu- og arbeidsregion. Det gjer det meir attraktivt for næringsdrivande å drive næring på kysten og lettare å rekruttere nøkkelpersonell og kompetanse til næringslivet. Kompetansen og ressursane til dei marine og maritime næringane er Norges fremste konkurransefortrinn og bidreg med store eksportverdiar. 
Stad skipstunnel er avgjerande for næringa, kysten og dermed for Noreg.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler