Godsfrakt på kjøl gir klimafordeler

Publisert: 16.11.2016 kl. 13.10 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 16.57
Lossing av containere på havna i Orkanger. Flytting av mer gods fra vei til kjøl vil gi store klimafordeler. Foto: Trondheim havn.
Lossing av containere på havna i Orkanger. Flytting av mer gods fra vei til kjøl vil gi store klimafordeler. Foto: Trondheim havn.


En ny rapport fra DNV GL viser at flytting av godstransport fra landeveien over på skip gir store klimafordeler. Ifølge rapporten vil det kunne gi en reduksjon av energiforbruket på minst 41 prosent, og i CO2-utstlippene på minst 39 prosent.

– Sjøtransporten er den mest klimavennlige transportformen. Det vil bli mindre køer, færre ulykker og redusert veislitasje. Dette gjør godsoverføring til et klima- og transportpolitisk kinderegg, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen i en kommentar til rapporten.

En overføring av 5 millioner tonn gods fra vei til sjø er beregnet å redusere CO2-utslippene med 300.000 tonn pr. år. Det vil erstatte opp mot 300.000 langtransporter med lastebil årlig. Det tilsvarer klimaeffekten av at 150.000 fossile personbiler i Norge skiftes ut med like mange el-biler.

Rapporten ble presentert på et seminar i regi av Nærskipsfartsgruppen i Rederiforbundet 16. november, med blant annet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) som innleder.

Rapporten viser at sjøtransport har et vesentlig lavere energiforbruk og klimautslipp enn bilbaserte transportsystemer for de samme godsmengdene, og derfor vil overføring av gods fra vei til sjø vil derfor være et betydelig bidrag til å redusere samfunnets utslipp av klimagasser.

Rapporten viser at klimaeffekten er størst ved bruk av LNG - Liquefied Natural Gas; flytende, renset naturgass, som drivstoff om bord i containerskipene. Det kan redusere energiforbruket med opptil 74 prosent og CO2-utslippene med inntil 80 prosent.

Ved bruk av batteri i hybridløsning sammen med landstrøm vil CO2-utslippet kunne kuttes med ytterligere 10-15 prosent, ifølge rapporten. Dersom skipene kopler over til batteridrift ved inn- og utseiling til havn og bruker batteri og landstrøm under landligge elimineres utslippene til luft i tettbygde strøk.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler