Kartlegger grønn havenergi utenfor Mørekysten

Publisert: 06.03.2023 kl. 08.48
Er havenergi den nye fremtidsnæringen på Nordvestlandet? Det skal et bredt sammensatt team finne ut av denne våren. Fra venstre; Erlend Grytli Tveten (Sintef), Tale Skrove (Salt Lofoten), Nikolai Haldane (Havkraft), Maria Ranvik (Ikuben), Kristel Pedersen (Doxacom), Kristian Vik (Doxacom/Glocal Green) Nils Erik Pettersen (Ocean Network). Foto: Doxacom-.
Er havenergi den nye fremtidsnæringen på Nordvestlandet? Det skal et bredt sammensatt team finne ut av denne våren. Fra venstre; Erlend Grytli Tveten (Sintef), Tale Skrove (Salt Lofoten), Nikolai Haldane (Havkraft), Maria Ranvik (Ikuben), Kristel Pedersen (Doxacom), Kristian Vik (Doxacom/Glocal Green) Nils Erik Pettersen (Ocean Network). Foto: Doxacom-.
Med en stadig økende etterspørsel etter grønn energi og et fremtidig betydelig kraftunderskudd, vil Møre og Romsdal trenge store mengder ny kraft de kommende årene. Er havenergi den nye fremtidsnæringen som kan løse dette på Nordvestlandet? Dette spørsmålet har en rekke aktører på tvers av forskning og næringsliv i Møre og Romsdal gått sammen om å finne ut av, gjennom Skaparkraft-prosjektet «Krafttak Nordvest».

 «Skaparkraft» er Møre og Romsdal Fylkeskommunes omstillingsprogram for styrking av næringslivet i regionen. Målet med programmet er å få fart på det grønne skiftet og øke bærekraftig eksport fra fylket. I desember 2022 ble 1 million kroner fra programmet tildelt prosjektet «Krafttak Nordvest».

BÆREKRAFTIG OG FORSVARLIG NÆRINGSUTVIKLING 
– Krafttak Nordvest kartlegger hvordan vi kan oppnå bærekraftig og forsvarlig næringsutvikling tilknyttet havbasert fornybar energi på Nordvestlandet, forteller Kristian Vik. Han er prosjektleder på vegne av rådgivningsselskapet Doxacom AS.

- Som et første steg på veien fokuserer prosjektet på ny havbasert kraftproduksjon fra vind-, sol- og bølgekraft langs kysten av Nordvestlandet. Flere potensielle områder utenfor kysten vår har blitt spilt inn som egnet for utbygging av flytende havvind, og vi gjør derfor også et ekstra dypdykk i muligheter og viktige forutsetninger som må tas her, forteller han.

SAMARBEIDSPARTNERE 
I prosjektet deltar en rekke samarbeidspartnere fra bedrifter og næringsklynger som har kompetanse tilknyttet havenergi og arealkonsekvenser. Som partnere i prosjektet inngår Havkraft, NCE iKuben, ON Ocean Network, Salt Lofoten, Glocal Green, SINTEF Ålesund og Doxacom.

Ett av de viktigste målene i prosjektet er å vurdere hvordan en eventuell utbygging av havenergi vil påvirke andre interesser.

GRUNDIGE PROSESSER 
– Konflikten tilknyttet vindkraftanlegget på Fosen-halvøya viser hvor avgjørende det er å gjennomføre grundige prosesser og sikre god involvering før det etableres nye grønne kraftinitiativ. Skal vi kunne lykkes med bærekraftig næringsutvikling tilknyttet havenergi, må vi hensynta biologisk mangfold i hav og på land, og planlegge for god sameksistens mellom havenergi, fiskeri og andre interesser. Dette, samt kartlegging av tilgang til nødvendig infrastruktur, kompetanse, logistikk- og servicefunksjoner, står derfor sentralt i Krafttak Nordvest, forklarer Vik.

For å få et helhetlig bilde og sørge for regional forankring, involverer prosjektet en rekke interessenter. Det gjennomføres blant annet arbeidsmøter med både energiprodusenter, kraftkrevende industri og fiskerinæringen.

Prosjektet, som ble igangsatt i januar, skal levere sin sluttrapport før sommeren.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler