Larsnes Mek skal bygge ny kombibåt

Publisert: 15.02.2023 kl. 08.43
Larsnes Mek. Verksted AS skaL bygge verdens første kombibåt for konvensjonelt fiskeri og bløggebåt for havbruksnæringen
Larsnes Mek. Verksted AS skaL bygge verdens første kombibåt for konvensjonelt fiskeri og bløggebåt for havbruksnæringen
Myre Kystdrift As, kystrederi fra Myre i Vesterålen, har i dag 14/2-23 inngått konkrakt med Larsnes Mek. Verksted AS, om bygging av verdens første kombibåt for konvensjonelt fiskeri og bløggebåt for havbruksnæringen.

Rederiet eies av Myre Maritim AS og Michael Lockert og ble etablert i 1998. Selskapet eier fiskebåten «MS Kystfisk» og er fullstrukturert på hvitfisk. Myre Maritim AS driver fiskemottak, filetproduksjon og tørking av fisk hvor kvote tilhørende «MS Kystfisk» i sin helhet kan vise til 98 prosent videreforedlings grad på land. Michael Lockert er daglig leder i Myre Kystdrift AS og skipper på fartøyet «MS Kystfisk».

VIL UTNYTTE KAPASITETEN 
En kombinasjonsdrift mellom fiskeri og havbruk vil utnytte kapasiteten og legge til rette for kompetanseoverføring mellom næringene. Sektormyndigheter stiller ulike krav til de spesifikke næringene og planlagte fartøy vil bestå av det beste fra begge næringene. 

Bruk av eksisterende teknologi fra havbruksnæringen, som automatisk bløggelinje, kan på sikt sikre korrekt ressursavregning og kvalitetssikre forvaltning av norsk fiskerinæring. Automatisk bløggelinje i fiskeri vil også redusere arbeidsbelastningen på mannskap og dermed legge til rette for at flere kan være arbeidsaktive lengre. Vi håper også at dette skal være en arbeidsplass som er interessant for yngre arbeidstakere og dermed sikre rekruttering til norsk sjømatnæring. 

Totalt sett vil Myre Kystdrift AS øke bemanning fra 6 til 18 helårige arbeidsplasser.

HAR KORREKT INFORMASJON 
For å imøtekomme kvalitetskrav fra markedet med hensyn til sporbarhet, matsvinn og kvalitet på produktet vil digital informasjon lagres i «block chain». Dokumentasjon av enhver operasjon er transparent og sikrer at alle våre kunder og samarbeidspartnere har korrekt informasjon til enhver tid.

Så langt skal batteri som energikilde dekke omtrent 70-80 prosent av all operativ drift. Selskapet satser offensivt på bruk av alternativ energikilde og vil fortløpende øke batterikapasiteten dersom man ser at ytterligere operasjoner kan benytte batteri som energi kilde, og har derfor valgt å utruste fartøyet med en batteripakke på 1,5 Mwh.

FLERE ALTERNATIVE VERFT 
Rederiet har vurdert flere alternative verft, både innen- og utenlands, men valgte Larsnes Mek AS som vår samarbeidspartner. Verftet har lang erfaring med bygging av ulike fartøy og besitter en kompetanse som er komplementær i forhold til bygging av et kombinasjonsfartøy for fiskeri og havbruk. Prosessen har vært interessant og lærerik, og rederiet er veldig trygt på at valg av verft sikrer de krav rederiet stiller til kvalitet, fremdrift og bærekraft.

Sammen med Larsnes Mek AS har rederiet valgt underleverandører i Norge som til sammen står for ca. 70-80 prosent av fartøyets totale verdi. 

Seacon Design AS står for designet av fartøyet og sammen med Optimar AS, leverandør av bløggelinjen, har de designet et fartøy med fokus på kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling.

STOR TRO PÅ PROSJEKTET 
Uten støtte fra bank hadde ikke dette vært mulig og vi vil rette en stor takk til Sparebank1 Nord-Norge som har hatt stor tro på prosjektet gjennom hele prosessen og ikke minst lagt til rette for at rederiet nå kan realisere et bærekraftig prosjekt.

Til tross for økte kostnader, bygger vi på norsk verft og legger til rette for innovativ utvikling av eksiterende teknologi, som igjen vil forsterke kompetansen i den maritime klyngen i Norge. 

Investering i batteri håper vi reduserer fotavtrykket på miljøet og at samkjøring av ulike næringer gir maksimal utnyttelse av tilgjengelig kapasitet og kompetanse. 
Totalt sett vil alle tiltak bidra til bærekraftig utvikling av norsk sjømatnæring og ivareta 12 av FNs bærekrafts mål.
 

Hoveddimensjoner og informasjon    
  • Båtens Navn    TBA
  • Rederi              Myre Kystdrift AS
  • Verft                 Larsnes Mek. Verksted AS
  • Design              Seacon AS *SC-51
  • Lengde             51,23 m
  • Bredde             12,10 m
  • Type                  Snurrevad / Bløggefartøy

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler