Må gjøres mer for å øke sikkerheten i havbruk

Publisert: 22.06.2022 kl. 09.47
Ingunn Marie Holmen og Trine Thorvaldsen er forskere i SINTEF Ocean. Foto: SINTEF
Ingunn Marie Holmen og Trine Thorvaldsen er forskere i SINTEF Ocean. Foto: SINTEF
I januar 2022 døde en tjueåring, ansatt i Molde-rederiet FSV AS i en alvorlig arbeidsulykke. Nylig kom havarikommisjonens rapport. 

Sikkerhetsforskere ved SINTEF etterlyser en mer helhetlig tankegang om risiko innen havbruk. Vi vet at det er risiko for å dø eller bli skadet på jobb for de ansatte i næringa. Men sikkerhet i havbruk handler også om fisk, utstyr og miljø.

– I stedet for se på hver av disse som et isolert felt, bør vi ta utgangspunkt i arbeidsoperasjonen som skal utføres, og gjøre nødvendige tiltak for at den skal foregå på en trygg måte. Det som er bra for fisken, er bra for folka, sier forskningsleder Ingunn Holmen. SINTEF-forskeren har skrevet doktorgrad om sikkerhet i eksponerte havbruksoperasjoner.

– Det har vært mye oppmerksomhet rettet mot å forhindre rømming fra oppdrettsanlegg, men vi ser at mer må gjøres for å forhindre andre uhell og ulykker. Våre funn viser at det ofte er en overlapp mellom hendelser som øker risiko for rømming og hendelser som utgjør en fare for de ansatte, sier Trine Thorvaldsen, seniorforsker i avdeling for havbruk i SINTEF Ocean. Avlusingsoperasjoner med brønnbåter er et eksempel på dette. 

TRENGER INNEBYGD SIKKERHET
Holmen, Thorvaldsen og kolleger har gjennom flere år kartlagt hvordan ståa er i næringa. De har blant annet analysert arbeidsulykker og rømminger, intervjuet ansatte, gjennomført undersøkelser hos leverandører, samlet tidligere forskning og gjennomført workshops med ansatte i havbruk. Selv om de ser at bevisstheten omkring sikkerhet har økt, er det fortsatt mye som kan gjøres. Havarikommisjonens rapport fra dødsulykken i januar – nummer 11 siden 2010 – stadfester dette. 

«Idet fartøyet var i ferd med å legge til for å fortøye til en merde, falt et besetningsmedlem i vannet og ble klemt mellom skutesiden og merde-ringen. (…) Anløp og fortøyning ble sett på som en rutinepreget oppgave (…) Dette førte til at det ikke var tilstrekkelig bevissthet rundt risiko knyttet til denne operasjonen, verken i landorganisasjonen eller om bord blant mannskapet» skriver Havarikommisjonen.

- Skal sikkerhetsarbeidet ha god effekt, bør man starte det allerede i produktutviklingsleddet. Sikkerheten må bygges inn i teknologien slik at det ikke er mulig å utløse farer ved feil bruk, sier Thorvaldsen. 

HAVARIKOMMISJONEN FANT AVVIK
I klemulykken utenfor Frøya i januar gled den unge mannen av båten gjennom en åpen port da båten skulle legge til ved merden.

Havarikommisjonens rapport om ulykken påpeker at porten var en innebygd sikkerhetsbarriere som ikke ble benyttet, og det manglet også oppmerking av sikker avstand rundt trappesjakta.  De har, som det heter i rapportspråk «identifisert avvik mellom gjeldende prosedyrer og hvordan arbeidet ble utført i praksis, slik at de beskrevne risikoreduserende tiltakene ikke bidro til økt sikkerhet.»

Bare måneder før dødsulykken skjedde en lignende hendelse hos samme rederi. Den gang rakk den ansatte som havnet i vannet å dykke dypt nok til å unngå å bli klemt.
- Så lenge det er teknisk mulig, vil det være fare for at porten holdes åpen – blant annet for å spare tid. En undersøkelse fra 2017 viser at 22 prosent var enige i at hensynet til produksjonen går foran hensynet til sikkerheten. Vi vet fra vår forskning at de ansatte kan sette egen sikkerhet til side for å gjennomføre operasjoner som planlagt, sier Holmen. Dette handler også om et ønske om å gjøre en god jobb. 

MER SAMKJØRTE MYNDIGHETER
SFI EXPOSED er et senter for forskningsdrevet innovasjon hvor næring og leverandører samarbeider med forskere for å finne løsninger for oppdrett på værutsatte lokaliteter. Å identifisere hvor det trengs sikker design og å samarbeide med leverandører som kan utvikle eller skaffe det, har vært en av oppgavene.
Forskerne har to klare råd å komme med:

– Aktører som ønsker å etablere oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter, må ta hensyn til drift av anlegget allerede i planlegginga. De bør tenke helhetlig på sikkerhet og ta utgangspunkt i operasjonene som skal utføres.

Forskerne hos SINTEF har også et innspill og ønske om hvordan myndighetene kan bidra til tryggere havbruk.

- Det kan være en utfordring at ansvaret er fordelt på så mange hender, og at næringa må forholde seg til mange tilsynsmyndigheter. Vi må unngå at tilsynsbyrden blir så stor at de ansatte ikke har kapasitet til å faktisk gjøre risikovurderinger fordi de er opptatt med å fylle ut rett skjema, sier Holmen.  
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler