Viktige endringer i forslaget om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip

Publisert: 06.03.2024 kl. 10.11
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth. Foto: NFD
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth. Foto: NFD
Regjeringen vil ha bedre vilkår for de som jobber på sjøen. Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth foreslår to viktige endringer i lovforslaget som har vært på høring, og inviterer organisasjonene til møte.

– Dette er et veldig viktig lovforslag for regjeringen, norske sjøfolk skal ikke utkonkurreres på hjemmebane av arbeidsfolk med langt dårligere lønn. Den norske modellen har vært viktig for et velorganisert arbeidsliv, og jeg er opptatt av tett og god dialog med organisasjonene i denne saken. Deres tilbakemeldinger er viktige, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

MULIGHET TIL Å GI TILBAKEMELDING 
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth har invitert alle organisasjonene til et møte der de vil få en orientering om det nye forslaget, og muligheten til å gi sine tilbakemeldinger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Energidepartementet vil også delta på møtet, både fra politisk ledelse og embetsverket.

– Dette er nybrottsarbeid som ingen regjeringer før oss har tatt fatt på. Selv om arbeidet med lovforslaget har tatt tid, kan jeg forsikre om at dette er en sak både jeg og regjeringen har en tydelig ambisjon om å sluttføre, sier fiskeri- og havminister Myrseth.

FAKTA OM ENDRINGENE
Norge stiller i dag få krav til lønns- og arbeidsvilkår om bord på utenlandske skip i norske farvann og på norsk sokkel. For ansatte på utenlandske skip gjelder derfor i hovedsak flaggstatens regler med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår. Dette betyr at sjøfolk på skip som seiler i norske farvann og norsk sokkel har ulik lønn for likt arbeid.

Arbeidet med et nytt lovforslag om å innføre et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel var et av de første prosjektene regjeringen satte i gang, og et lovforslag ble sendt på høring i 2022. På bakgrunn av innspillene som er kommet inn vil det gjøres to større endringer i forslaget, før et nytt forslag sendes på høring.

Den første endringen som planlegges er å foreslå en utvidelse av allmenngjøringslovens virkeområde til å omfatte innenriks skipsfart, i hovedsak kystfart og cruise som i det vesentlige skjer mellom norske havner.
Den andre endringen er å pålegge rettighetshavere som har tillatelse til å utøve virksomhet i norsk farvann eller på norsk sokkel en plikt til å sørge for at ansatte på skip som yter maritime tjenester til virksomheten har norske lønnsvilkår. Endringene vil gjennomføres i sektorlovgivning som gjelder for petroleum, havvind, utvinning av havbunnsmineraler, akvakultur eller karbonfangst- og lagring.

STILLES KRAV 
Substansen i forslaget vil i stor grad være likt som tidligere, ved at det stilles krav om norsk lønn til ansatte på skip i innenriksfart og offshore, og ved at det avgrenses mot skip i internasjonal fart. Endringene vil imidlertid bety at man går bort fra forslaget om en egen særlov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler